1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejsza polityka prywatności i wykorzystania plików cookies (dalej jako „Polityka Prywatności”) została sporządzona i jest stosowana przez spółkę Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000008734, której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 118-145-29-46, kapitał zakładowy 28 336 200,00 zł opłacony w całości, należącą do grupy Inter Cars S.A. działającą pod marką Inter Motors (dalej jako „Inter Motors”).
  2. Do grupy Inter Cars S.A. należą podmioty wskazane na stronie internetowej dostępnej pod adresem internetowym https://www.intercars.eu/en/about-us#4 (dalej jako „Grupa Kapitałowa”)
  3. Niniejsza Polityka Prywatności jest stosowana w sklepie internetowym intermotors.pl (dalej jako: „Sklep Internetowy”).
  4. Inter Motors jest administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922, dalej jako: „Ustawa”) co do danych osobowych przekazywanych za pośrednictwem Sklepie Internetowym.
  5. Niniejsza Polityka Prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Regulaminu.
  6. Inter Motors przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Sklepu Internetowego i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
  7. Inter Motors przestrzega przepisów prawa, w szczególności Ustawy oraz jej przepisów wykonawczych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219) oraz ustawy prawo telekomunikacyjne z dnia 16 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1489).
  8. Oprócz akceptacji niniejszej Polityki Prywatności w celu skorzystania z usług świadczonych przez Inter Motors, Użytkownik zobowiązany będzie do akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego („Regulamin”). Pojęcia pisane w niniejszej Polityce Prywatności wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie, chyba że w treści niniejszej Polityki Prywatności wyraźnie przyjęta została inna definicja.
 2. DANE OSOBOWE

  1. Inter Motors jako administrator danych osobowych oświadcza, że będzie przetwarzać dane osobowe wskazane w Regulaminie w zakresie niezbędnym do realizacji Usług w rozumieniu Regulaminu.
  2. Dane osobowe pozyskane za pośrednictwem Sklepu Internetowego będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją celów wskazanych w Polityce Prywatności i Regulaminie, w tym w celu wykonania Usług, w celach marketingowych Inter Motors, a także w celu zabezpieczenia praw i ewentualnych roszczeń.
  3. Inter Motors oświadcza, że dane osobowe Użytkowników, mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie i dla celów niezbędnych dla realizacji celów wskazanych postanowieniami Regulaminu i Polityki Prywatności, w tym:
   1. w celu realizacji dostawy podmiot współpracujący z Inter Motors,
   2. w celu realizacji płatności on-line,
   3. a także urzędom i organom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym organom ścigania, sądom.
  4. Podane przez Użytkownika dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom z Grupy Kapitałowej na podstawie odrębnej wyrażonej przez Użytkownika zgody.
  5. Inter Motors nie będzie przetwarzał danych osobowych w celu kierowania dedykowanych treści marketingowych przy wykorzystaniu profilowania bez wyrażenia stosowanej zgody przez Użytkownika.
  6. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z funkcjonalności Sklepu Internetowego.
  7. W celu realizacji uprawnień określonych z pkt 2.6, Użytkownik może skontaktować się z Inter Motors poprzez przesłanie stosownej wiadomości drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: kontakt@imready.eu.
  8. Inter Motors stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, o których mowa w art. 36-39 Ustawy oraz spełnia wymagania określone w art. 39a Ustawy, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 3. PLIKI COOKIES

  1. Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika lub urządzeniu mobilnym Użytkownika, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Służą one do zapewnienia optymalnej obsługi podczas wizyty na naszej stronie oraz umożliwiają szybszy i łatwiejszy dostęp do informacji.
  2. Inter Motors informuje, że Sklep Internetowy wykorzystuje pliki cookies. Nie służą one do przetwarzania danych osobowych oraz nawigacji na stronie, a ich zawartość nie pozwala na identyfikację Użytkownika.
  3. Użytkownik może blokować i ograniczać instalowanie plików cookies za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki czy też za pomocą odpowiedniego oprogramowania. W przypadku odrzucenia plików cookies przez Użytkownika niektóre z funkcji Sklepu Internetowego mogą jednak nie działać prawidłowo, co może skutkować nawet niemożnością prawidłowego korzystania z Sklepu Internetowego przez Użytkownika.
 4. GOOGLE ANALYTICS

  1. Inter Motors korzysta z usługi Google Analytics. Więcej informacji o zasadach, na jakich usługa Google Analytics zbiera i przetwarza dane znajduje się pod na stronie internetowej dostępnej pod adresem https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/. W celu kontrolowania informacji, wysyłanych w ramach usługi Google Analytics, Użytkownik może m.in. zainstalować dodatek do przeglądarki internetowej blokujący Google Analytics bądź używać przeglądarki w trybie incognito.
 5. REKLAMY I LINKI DO STRON WWW PODMIOTÓW TRZECICH

  1. Sklep Internetowy może zawierać linki umożliwiające bezpośrednie dotarcie do stron internetowych podmiotów trzecich. Inter Motors nie ponosi odpowiedzialności za politykę prywatności i wykorzystania plików cookies na tych stronach internetowych i zaleca każdorazowe uważne zapoznanie się z nią przez Użytkownika, a w przypadku ich braku skontaktować się z właścicielem strony.
  2. Na podstawie umów Inter Motors z podmiotami trzecimi, podmioty te mogą zamieszczać w Sklepie Internetowym reklamy. Inter Motors nie ponosi także odpowiedzialności za treść tych reklam.
  3. W razie zauważenia przez Użytkownika jakichkolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, Użytkownik może skontaktować się z Inter Motors poprzez wiadomość wysłaną pocztą elektroniczną na adres kontakt@imready.eu.
 6. OCHRONA PRYWATNOŚCI OSÓB O OGRANICZONEJ ZDOLNOŚCI DO CZYNNOŚCI PRAWNYCH

  1. Inter Motors nie monitoruje, nie zbiera ani nie weryfikuje informacji pozwalających stwierdzić, czy Użytkownicy Sklepu Internetowego mają pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny korzystać z Usługi Newsletter, chyba że uzyskają zgodę ich opiekunów prawnych lub przedstawicieli prawnych, a zgoda ta będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
 7. WYKORZYSTANIA INFORMACJI ZAWARTYCH W LOGACH DOSTĘPOWYCH

  1. Inter Motors wykorzystuje, zgodnie z praktyką przyjętą przez większość serwisów WWW, logi internetowe oraz adresy IP Użytkowników w celu zbierania informacji dotyczących korzystania ze Sklepu Internetowego, diagnozowania błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Dane te są wykorzystywane także w celach statystycznych, tzn. gromadzenia i analizy danych demograficznych Użytkowników (skąd nastąpiło połączenie). Wykaz informacji przechowywanych w logach internetowych jest następujący:
   1. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer Użytkownika);
   2. nazwę stacji Użytkownika - identyfikacja realizowana przez protokół http, o ile jest możliwa;
   3. nazwa Użytkownika podawana w procesie autoryzacji;
   4. czas nadejścia zapytania;
   5. pierwszy wiersz żądania http;
   6. kod odpowiedzi http;
   7. liczbę wysłanych przez serwer bajtów;
   8. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do strony Sklepu Internetowego nastąpiło przez odnośnik;
   9. informacje o przeglądarce Użytkownika;
   10. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.
  2. Dane wskazane w pkt 7.1 powyżej nie są kojarzone z konkretnymi Użytkownikami.
  3. Zebrane logi są także przechowywane przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy w administrowaniu Sklepem Internetowym. Informacje te nie są udostępnianie nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Sklepem Internetowym. Zbiorcze podsumowanie tych statystyk nie zawiera cech pozwalających na identyfikację Użytkowników.
  4. Inter Motors może zostać zobowiązany do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Sklepu Internetowego na żądanie uprawnionego do tego organu państwa na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Pytania i wątpliwości w zakresie Polityki Prywatności Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: kontakt@imready.eu.
  2. Inter Motors poinformuje o dokonaniu zmiany Polityki Prywatności w Sklepie Internetowym oraz poprzez przesłanie zarejestrowanym Użytkownikom informacji o zmianie Regulaminu wraz z jednolitym tekstem Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail Użytkowników. Uważa się, że Użytkownik wyraził zgodę na nową treść Polityki Prywatności, jeżeli nie wypowiedział Umowy w terminie do 30 (trzydziestu) dni od otrzymania pocztą elektroniczną informacji o zmianie Regulaminu, o której mowa w zdaniu poprzednim.